1. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Zmluvné podmienky") obsahujú podmienky používania pre príjemcu (ďalej len "Klient") týkajúce sa služieb (ďalej len "služba"), ktoré poskytuje špecifický poskytovateľ služieb (ďalej len "poskytovateľ služieb"). Aktuálna verzia Zmluvných podmienok je prístupná na <69> <70> ehaccp .hu webovej stránke poskytovateľa služieb (ďalej len „webová stránka“). Správa osobných údajov klienta je špecifikovaná vo Vyhlásení o správe údajov, ktoré je prístupné v nasledujúcej url: https://ehaccp.hu/site/adatvedelmi_szabalyzat

Jazykom zmluvy je Maďarčina. Zmluva nie je písomnou zmluvou, nie je registrovaná poskytovateľom služieb, takže nie je prístupná neskôr a nemôže byť sprístupnená. Technické informácie potrebné na používanie služieb, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto zmluvných podmienkach, sú poskytnuté prostredníctvom informácií dostupných na webových stránkach. "Spotrebiteľ" je z hľadiska súčasných podmienok a z hľadiska zmluvy založenej na tejto skutočnosti fyzická osoba, ktorá koná mimo rozsahu svojej profesie, individuálneho povolania alebo podnikania, ktorá nakupuje, objednáva, prijíma a využíva služby a je adresátom obchodnej komunikácie a ponuky týkajúce sa služieb.

2. Poskytovateľ služby

Meno poskytovateľa služby: Maxíz Ltd.

Sídlo: 8315 Gyenesdiás, Petőfi S.u.12.

Daňové identifikačné číslo: 12410671-2-20

Registračné číslo firmy: 20-09-74897

Dátum registrácie: 2010.01.26.

E- mail: info@ehaccp.hu

3. Podmienky používania služieb, ktoré sú predmetom zmluvy

3.1. Podmienky používania služieb

Služby môžu využívať fyzická osoba vo veku 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá je hospodárskym subjektom bez právnej subjektivity. Klient, ktorý využíva služby a uzatvára príslušnú zmluvu, prehlasuje, že je z právneho hľadiska kompetentná a dospelá osoba, vzhľadom na zákonné ustanovenia maďarského právneho systému a v mene subjektu, ktorý zastupuje, je oprávnený vyhlásenia požadované na plnenie zmluvy nezávisle alebo vlastní oprávnenie na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb.

3.2. Predmet zmluvy

Poskytovateľ služieb uverejňuje na svojich internetových stránkach presný obsah jednotlivých služieb, technické podmienky a funkcie ich používania na svojej stránke a vyhradzuje si právo vykonať zmeny. Jednotlivé typy služieb sú tieto:

3.2.1. Online protokolovanie HACCP: V rámci tejto služby môže Klient vykonávať online prihlásenie HACCP online.

3.2.2. webová služba ukladania dát: Klient počas používania online aplikácie môže ukladať fotografie, archív protokoly (ktoré sa ukladajú v stanovenom čase), databázy a správu e-mailových adries.

3.2.3. Aplikácia: Mobilná aplikácia, ktorá umožňuje používateľovi vykonávať digitálne protokolovanie HACCP bez pripojenia na internet. Pri použití aplikácie sa fotografie, údaje, protokoly zosynchronizujú s údajmi predplatiteľa cez internetové pripojenie.

4. Zmluva účastníka

4.1. Zriadenie predplatiteľskej zmluvy

4.1.1. Registrácia

Zámer klienta uzatvoriť zmluvu o predplatnom môže byť uvedený na základe objednávky zadanou na internetovej stránke Poskytovateľa servisu, kedy Klient súhlasí s pravidlami na spracovanie súborov cookie v týchto Podmienkach, a vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov. Objednávka je doručená po registrácii. Pri spustení objednávky systém skontroluje úplnosť informácií poskytnutých pri registrácii, ktorá pozostáva z: Meno, e-mailová adresa, organizácia / názov a adresa spoločnosti, heslo klienta, fakturačné údaje Registrovaná e-mailová adresa sa použije na kontakt s Poskytovateľom služieb (ďalej len "kontaktná e-mailová adresa"). Odoslaná objednávka sa považuje za záväznú ponuku zo strany Klienta, s úmyslom použiť službu uvedenú v objednávke za podmienok Zmluvných podmienok uvedených vo Všeobecných zmluvných podmienkach služby.

4.1.2. Potvrdenie

Po elektronickom odoslaní objednávky Poskytovateľ servisu potvrdzuje objednávku bez omeškania, najneskôr však do 48 hodín, e-mailom zaslaným na kontaktnú e-mailovú adresu Klienta. Potvrdzujúci e-mail obsahuje informácie o registrácii a objednávke, ktoré poskytol Klient, identifikátor objednávky, dátum objednávky, objednaný balík, servisný poplatok a celkovú čiastku, ktorá sa má zaplatiť. Tento potvrdzujúci e-mail od Poskytovateľa služieb sa považuje za prijatie objednávky Klienta, a tým pádom je uzatvorená zmluva medzi Poskytovateľom služieb a Klientom. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o predplatnom sú súčasné Zmluvné podmienky, vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

4.1.3. Oprava, úprava

Ak už Klient objednávku poslal Poskytovateľovi servisu a zistil chybu v podrobnostiach potvrdzujúceho e-mailu, musí o tom informovať Poskytovateľa služieb do 1 dňa, aby sa vyhli akýmkoľvek nevyžiadaným objednávkam. Objednávateľ bude zbavený povinnosti licitovať ponuku, ak neobdrží potvrdzujúci e-mail od poskytovateľa servisu o predloženej objednávke do 48 hodín.

4.1.4. Objednávanie

Používateľ si môže vybrať prostriedky, prostredníctvom ktorých by chcel využívať online HACCP protokolovú službu poskytnutú poskytovateľom služieb, výberom balíčkov služby definovaných poskytovateľom služieb a uverejnených na webových stránkach.

Užívateľ môže vidieť obsah každého balíka služieb po kliknutí na položku "Ceny" na webovej stránke a potom kliknutím na názov balíka služieb, ktorý by chcel používať, alebo po prihlásení kliknutím na tlačidlo "Predplatné".

Užívateľ bude informovaný o balíku služieb, ktorý práve používa, na interfácii ktorá sa objaví po kliknutí na tlačidlo "Predplatné" a kliknutím na aktuálny predplatný balík je možné zmeniť predplatné.

Následne sa zobrazí súhrnná interfácia, kde používateľ môže overiť informácie o objednávke. Používateľ môže upraviť svoje informácie o jednotlivých objednávkach tým, že sa vráti na jednotlivé interfácie.

Po skontrolovaní informácií o objednávke na súhrnnej interfácii môže používateľ kliknúť na tlačidlo "Spustiť platbu", aby si objednal balík služieb, ktorý si vybral, čo sa považuje za zmluvnú ponuku.

Ak používateľ zvolí spôsob platby kreditnou kartou a potom klikne na tlačidlo "Spustiť platbu", používateľ bude presmerovaný na zabezpečenú platformu pre platbu kreditnou kartou.

Naša online platobná služba sa uskutočňuje prostredníctvom systému SIMPLEPAY, ktorý prevádzkuje spoločnosť OTP Mobil Ltd. Obchodné podmienky poskytovateľa služieb sú prístupné prostredníctvom nasledujúceho odkazu: http://simplepay.hu/online-fizetesi-szolgaltatas-kereskedoi-aszf/

4.1.5. Zmluva o predplatených službách

Objednávka prijatá (potvrdené) v riadnom termíne uzávierky sa považuje za elektronickú zmluvu, ktorá sa riadi zákonom V Občianskeho zákonníka z roku 2013, zákonom o elektronických obchodných službách a zákonom CVIII z roku 2001 o niektorých otázkach služieb informačnej spoločnosti.

Ak sa zákazník považuje za spotrebiteľa, zmluva sa bude riadiť zmluvou na 45/2014 (II.26.) o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikateľom a zohľadní ustanovenia smernice 2011/83 / EÚ o právach spotrebiteľov podľa Európskeho parlamentu a Rady. Regulácia práva spotrebiteľov na odstúpenie od zmluvy je uvedené v oddiele 13.3.

4.1.6. Účinok a trvanie zmluvy

Strany uzatvárajú zmluvu na čas neurčitý. Upisovacieho obdobia začína v deň uskutočnenia objednávky a vybratia servisného balíka ktorý je aktívny od potvrdenia objednávky bez ohľadu na finančnú výkonnosť. Súčasne s doručením objednávky poskytovateľ vystaví Klientovi elektronickú faktúru a zašle ju na kontaktnú e-mailovú adresu.

Ak, okrem výberu spôsobu bankového prevodu nie je servisný poplatok pripísaný na bankový účet Poskytovateľa servisu až do deviateho dňa po objednaní služieb, Poskytovateľ servisu je oprávnený odmietnuť poskytnutie služieb objednaných Používateľom až do pripísania sumy na účet bankový účet poskytovateľa služieb.

4.1.7. Skúška zdarma, skúšobná doba

Poskytovateľ služby môže klientovi poskytnúť 30-dňovú bezplatnú skúšobnú verziu služieb obsiahnutých v online protokolovom balíku. Klient môže požiadať o skúšku prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa servisu, na ktorú sa vzťahuje zmluva na dobu určitú. Služba poskytovaná v rámci tejto zmluvy je bezplatná. Poskytovateľ poskytuje informácie o možnosti testovania služby na svojej webovej stránke. Skúšobná verzia je k dispozícii iba raz pre každého klienta a službu môže byť na žiadosť Klienta predĺžená na základe výlučného uváženia Poskytovateľa servisu a jednostranného rozhodnutia a Poskytovateľ servisu nemusí byť povinný odôvodniť svoje odmietnutie. Počas skúšobného obdobia môže Klient používať všetky funkcie, ktoré sú k dispozícii v službe, ale Poskytovateľ servisu je oprávnený obmedziť špecifické funkcie počas skúšobného obdobia alebo deaktivovať a odmietnuť používanie testovacieho obdobia. Počas testovacieho obdobia poskytovateľ služieb nezodpovedá za požiadavky kvality (ako čas dostupnosti), časy odozvy, záruky a sankcie súvisiace so službou. Počas skúšobnej doby môže byť služba ukončená kedykoľvek a bez odôvodnenia. Ak Klient neuvedie, že služba má byť pokračovať po skončení testovacieho obdobia pred uplynutím skúšobného obdobia, zmluva o upisovaní sa automaticky ukončí po uplynutí skúšobnej doby. Dáta odovzdané a uložené v systéme na písomnú žiadosť Poskytovateľa služieb alebo Klienta alebo, ak takáto žiadosť nie je od Klienta prijatá, do 90 dní od ukončenia Zmluvy, Poskytovateľ servisu automaticky odstráni predtým zaznamenaná údaje Klienta.

V prípade objednávky zmluva zostane v platnosti po uplynutí skúšobnej doby a práva a povinnosti v nej obsiahnuté (vrátane povinnosti poskytovateľa servisu poskytnúť plnú funkčnosť a povinnosť Klienta zaplatiť poplatok) budú účtované v plnej (live) výške. Pokiaľ nie je v týchto zmluvných podmienkach uvedené inak, strany budú zodpovedné za práva a povinnosti obsiahnuté v týchto všeobecných zmluvných podmienkach. Klient explicitne potvrdzuje, že skúšobná lehota sa môže použiť iba pre online zaznamenávanie HACCP; ak existuje iný zámer (kopírovanie duševného vlastníctva, obchodná špionáž atď.), Poskytovateľ služieb zruší služby s okamžitým účinkom a môže požadovať náhradu škody od Klienta.

4.2. Servisný poplatok, fakturácia

4.2.1.Servisný poplatok

Poskytovateľ služieb poskytuje služby na základe platných taríf uverejnených na svojej webovej stránke v ponuke "CENY".

Klient je oprávnený zmeniť použitý rozsah služieb a platobný cyklus. V prípade rozšírenia rozsahu služieb poskytovateľ služieb účtuje poplatok za rozlíšenie. V prípade zúženia rozsahu služieb Poskytovateľ servisu nevráti peniaze za zostávajúci čas. Poskytovateľ služieb môže jednostranne upravovať uvedené poplatky na každej webovej stránke a tým aj poplatky dohodnuté v zmluve raz ročne alebo v prípade zmeny obsahu služieb alebo obsahu balíkov s okamžitým ale nie spätným účinkom. Poskytovateľ služieb oznámi Klientovi prostredníctvom kontaktného e-mailu najmenej 7 kalendárnych dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny. Ak Klient nesúhlasí s dodatkom, zmluva môže byť ukončená podľa oznámenia o ukončení, ktoré je špecifikované nižšie. Poskytovateľ servisu si vyhradzuje právo nezmeniť cenu objednaných služieb pred zmenou ceny.

Poplatky, ktoré sa vzťahujú na zľavy poskytované "ZĽAVOU" alebo udelené inými poskytovateľmi služieb, zahŕňajú jednorazovú zľavu, takže bežné, neredukované ceny sa budú uplatňovať počas obdobia nasledujúceho po období znížených cien. Poskytovateľ služieb jednostranne rozhoduje o trvaní zliav, podmienkach zľavy, ich rozsahu a odstúpení.

Poskytovateľ servisu si vyhradzuje právo stanoviť rôzne poplatky pre jednotlivé krajiny v závislosti od sídla klienta.

Poskytovateľ služieb môže účtovať poplatok za používanie funkcií, ktoré nie sú súčasťou služby.

Poskytovateľ služieb bude informovať Klienta o jednotlivých službách, vývojových poplatkoch a podmienkach ich použitia v jedinečnej cenovej ponuke. Pre siete je k dispozícii jedinečná cenová ponuka

s minimálne 5 jednotkami.

4.2.2 Fakturácia

Pri objednávaní nových služieb poskytovateľ služieb pripraví faktúru alebo žiadosť o elektronickú platbu v závislosti od spôsobu platby, ktorý bude zaslaný na kontaktný e-mail Klienta do 5 pracovných dní.

Pred začiatkom každého upisovacieho obdobia poskytovateľ služieb zašle prognózu za nové obdobie o termíne splatnosti platby najmenej 7 kalendárnych dní pred tým než je faktúra alebo žiadosť o poplatok zaslaný e-mailom na Klientovu e-mailovú adresu (ďalej len "informačný e-mail"). Klient má 3 dní na oznámenie svojich pripomienok, námietok a zmien údajov týkajúcich sa obsahu prognózy. Po uplynutí lehoty na poskytnutie informatívneho e-mailu v dĺžke 7 kalendárnych dní Poskytovateľ servisu vydá a zašle faktúru alebo žiadosť o platbu e-mailom Klientovi. Klient môže uhradiť poplatok bankovým prevodom alebo kreditnou kartou na internetovej stránke Poskytovateľa servisu. Ak sa Klient rozhodne kompenzovať poplatok inak, Poskytovateľ servisu je oprávnený previesť náklady spojené s platbou Klientovi. Poskytovateľ služieb pripraví faktúru do piatich pracovných dní od prevzatia celej sumy poplatku. Klient prehlasuje, že prijme elektronickú faktúru. Ak klient požaduje papierovú faktúru a jej zaúčtovanie, Poskytovateľ servisu ju odošle na zadanú poštovú adresu Klienta. Poskytovateľ služby je oprávnený účtovať poplatok za zaslanie poštou na základe poplatkov poskytovateľa poštových služieb a správneho poplatku účtovaného poskytovateľom služieb.

5. Zodpovednosť, práva, povinnosti

5.1 Zodpovednosť

Klient môže využívať Služby len na vlastnú zodpovednosť a riziko a akceptuje, že Poskytovateľ servisu bude zodpovedný za peňažné a nemajetkové škody vzniknuté pri využívaní služieb len vtedy, ak nastane prípad úmyselného porušenia zmluvy, alebo porušenie zmluvy, ktorá poškodzuje druhú stranu tým, že ohrozuje ľudský život a fyzické zdravie.

Je oslobodený od zodpovednosti, ak preukáže, že porušenie zmluvy bolo spôsobené nepredvídateľnými okolnosťami v čase uzatvorenia zmluvy a nedalo sa očakávať, že sa tejto situácii dá vyhnúť alebo prekonať škodu.

Počas trvania zmluvy preberá poskytovateľ služieb plnú zodpovednosť za údaje, ktoré spravuje, ako aj za ich bezpečnosť.

Ak sú dáta poškodené z dôvodu nesprávneho účtovania alebo neúčtovania, za žiadnych okolností nemôžu byť poskytovateľovi služieb poskytnuté žiadne pokuty za správu.

Ak je zmluva ukončená, Poskytovateľ servisu sa zaväzuje uchovávať záznamy Klienta a osobné nastavenia a denníky Klienta 3 mesiace po skončení zmluvy. Ak však Klient obnoví zmluvu alebo požiada o svoje predchádzajúce záznamy po uplynutí 3 a viac mesiacov od ukončenia zmluvy, poskytovateľ služieb nebude schopný ju poskytnúť a poskytovateľ služieb nenesie zodpovednosť za vzniknuté škody.

5.2 Práva a povinnosti poskytovateľa služieb

Poskytovateľ služby je povinný zálohovať súbory, údaje a nastavenia umiestnené na svojich serveroch minimálne každých 24 hodín a očakáva sa, že použije všetky prostriedky potrebné na ochranu údajov klienta. Zároveň Klient berie na vedomie, že pri akejkoľvek strate údajov poskytovateľ služieb nezaručuje ich úplnú a aktuálnu obnovu alebo obnoviteľnosť údajov. V prípade straty údajov v dôsledku zavinenia klienta môže poskytovateľ služieb (pokiaľ je to možné) získať údaje späť za príplatok a pre každý prípad môže určiť možnosti a tarify individuálne.

Poskytovateľ služieb môže jednostranne, bez predchádzajúceho upozornenia, rozšíriť, zúžiť, presunúť funkcie služieb, upraviť vzhľad interfácií alebo zaviesť alebo prerušiť určité služby alebo funkcie. Poskytovateľ služieb sa bude usilovať o (ale nezaručuje), informovať klientov o akejkoľvek takejto modifikácii na webových stránkach najmenej s 7 kalendárnymi dňami prípravy.

Na účely údržby a klientskej služby je Poskytovateľ služieb oprávnený prihlásiť sa do administratívnej interfácie služieb využívaných Klientom, upravovať nastavenia, vykonávať skúšobné postupy a umiestňovať na webových stránkach meracie kódy, ktoré pomáhajú optimalizovať a odstraňovať problémy.

Pri poskytovaní tejto služby bude Poskytovateľ služieb ako správca dát mať prístup ku Klientom spravovaným údajom a obsahu, ktorý Klient zadá. Poskytovateľ služieb spracováva tieto údaje výlučne na účely poskytovania služby a nepoužíva ich na vlastné účely a neposkytuje ich tretej strane.

Počas realizácie môže poskytovateľ služieb mať subdodávateľa, v takom prípade poskytovateľ služieb preberá zodpovednosť subdodávateľa, ako keby práca v plnom rozsahu bola vykonaná Poskytovateľom Služieb. Zoznam subdodávateľov, ktorí majú prístup k údajom klienta, nájdete vo Vyhlásení o Riadení Údajov.

5.3 Klientské práva a povinnosti

Klient je oprávnený slobodne využívať služby 24 hodín denne 7 dní v týždni v jeho záujme alebo v záujme zastupovanej obchodnej organizácie. Klient je povinný dodržiavať všetky zákony týkajúce sa jeho činnosti. Poskytovateľ služieb sa usiluje o poskytnutie príslušných funkcií, ale nezaručuje súlad so zákonom a Klient je zodpovedný za posúdenie či daná služba spĺňa platné právne požiadavky, a preto Poskytovateľ servisu nemá nárok na žiadny orgán, klient alebo tretiu stranu.

Klient je výlučne zodpovedný za všetok obsah, údaje, informácie a činnosť vykonávanú Klientom ako aj ich zákonnosť.

Klient nesmie preniesť objednávku, zmluvu alebo službu zmluvne dohodnutú s treťou stranou, prenechať na použitie, a to ani bezplatne ani za žiadne služby, bez výslovného súhlasu Poskytovateľa Služieb.

Klient je povinný okamžite informovať poskytovateľa služieb o všetkých chybách zistených v službách.

Klient je povinný oznámiť každú zmenu svojich údajov, ktorá bola zaznamenaná v čase uzavretia zmluvy, najmä pokiaľ ide o kontaktnú e-mailovú adresu. Poskytovateľ servisu nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené tým, že tak nebolo urobené.

Klient je oprávnený vytvoriť ďalších používateľov s prístupom k službám. Klient je povinný vybrať bezpečné heslo s dostatočnou zložitosťou (používanie veľkých písmen, čísel a ďalších znakov) a zabezpečiť bezpečnosť použitých názvov účtov a hesiel. Klient je výlučne zodpovedný za škody spôsobené neoprávneným prístupom alebo akýmikoľvek ďalšími škodami spôsobenými aktivitou používateľa. Klient bezodkladne oznámi poskytovateľovi služby, ak jeho prístupové (autentifikačné) údaje boli získané neoprávnenými osobami, aby poskytovateľ služieb mohol prijať potrebné opatrenia. Úlohou a zodpovednosťou klienta je zmeniť autentifikačné údaje (napríklad heslo) získané neoprávnenou osobou na správcovskej interfácie. Poskytovateľ Servisu nezodpovedá za škody spôsobené tým, že sa tak neurobí.

6. Technické podmienky, dostupnosť

6.1. Technický základ poskytovaný Poskytovateľom služieb

Poskytovateľ Služieb poskytuje služby na serveroch, ktoré poskytuje on sám alebo jeho subdodávateľ. Služby sa nesmú prevádzkovať na serveri zo základu poskytnutého iným ako Poskytovateľom.

Poskytovateľ služieb poskytuje služby s ročnou dostupnosťou 99,8%. V súvislosti s dostupnosťou poskytovateľ zabezpečuje prístup k hardvéru a softvéru, ktoré poskytujú služby. Pri výpočte dostupnosti sa trvanie vopred oznámenej údržby a trvanie nesprávnej prevádzky jednotlivých subfunkcií nepovažujú za výpadok.

Poskytovateľ služieb musí vyvinúť maximálne úsilie, aby zabezpečil, že služby budú vždy prístupné, ale nenesie zodpovednosť za žiadne chyby (vrátane, ale nie výlučne, možnej straty informácií, preťaženia, zlyhania tretej strany alebo zlyhania z dôvodu nesprávnej prevádzky Internetovej siete) mimo rámca poskytovateľa.

Ak poskytovateľ servisu nedosiahne úroveň dostupnosti, každé dve stratené hodiny budú spätne kreditované vzhľadom na mesačný poplatok. Okrem výšky zníženia poistného uvedeného v tomto dokumente nemôže Klient požadovať žiadnu dodatočnú náhradu alebo nárok na náhradu.

Poskytovateľ služieb môže v závislosti od ich využitia presunúť služby klientov medzi poskytovateľskými servermi. Poskytovateľ servisu si vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov a šírky pásma poskytovania serverov. Poskytovateľ služieb môže vykonať takéto zmeny bez predchádzajúceho upozornenia Klienta a následné prestoje znižujú čas dostupnosti.

Poskytovateľ servisu nezodpovedá za funkčnosť, ineroperabilitu a / alebo budúcu integráciu aplikácií a služieb tretích strán, ktoré spolupracujú a / alebo integrujú so službami. Doba dostupnosti služieb sa neznižuje stratou externých aplikácií a služieb poskytovanými tretími stranami, a to ani vtedy, ak je konkrétna aplikácia alebo služba poskytovaná Poskytovateľom služieb.

6.2. Technické podmienky ktoré budú poskytnuté Klientom

Na používanie služieb poskytovateľa služieb musí mať klient príslušné hardvérové ​​a softvérové ​​prostredie. To sú nasledovné: A. Vysokorýchlostné internetové pripojenie B. Počítač, ktorý je schopný spustiť internetový prehliadač (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, najnovšia alebo predchádzajúca verzia prehliadača Microsoft Edge), Poskytovateľa služieb bude informovať Klienta o možných výnimkách. C. Ak Klient nepoužije niektorý z vyššie uvedených prehliadačov, Poskytovateľ servisu nebude povinný opraviť žiadne chyby, ktoré by mohli byť zistené, Poskytovateľ servisu nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, aktualizácia prehliadača môže byť riešením problému.

7. Práva duševného vlastníctva

Grafické a obsahové prvky, ktoré tvoria verejné, propagačné a administratívne rozhranie, sú súčasťou služby a priradené zdrojové kódy sú vlastníctvom poskytovateľa služieb. Úplné alebo čiastočné kopírovanie je možné len s písomným súhlasom poskytovateľa služieb. Všetky ostatné chránené vlastnícke duševné vlastníctva (alebo najmä patent, know-how alebo autorské práva) poskytované ako súčasť služby sú majetkom poskytovateľa služieb alebo jeho partnerov a klient získa nevýhradné právo na ich používanie počas trvania zmluvy o poskytnutí služby za poplatok za služby. Používateľské práva sa vzťahujú iba na používanie a využívanie služby, ale nezahŕňajú právo na revíziu, sublicenciu alebo distribúciu duševných výtvorov. Klient súhlasí s tým, že Poskytovateľ služieb môže ako referenciu používať svoje meno a logo na svojich vlastných webových stránkach a ako šablónu môže prezentovať verejné interfácie služieb, ktoré klient využíva, iným Klientom. Klient môže od poskytovateľa služieb požiadať, aby tak neurobil. Poskytovateľ služieb zachováva všetky nevýslovné práva.

8. Vyššia moc

Za vyššiu moc je považovaná akákoľvek mimoriadna udalosť ktorá sa stala po uzavretí zmluvy, ktorá neumožňuje jej dokončenie, ktoré strany nemohli predvídať, nemožno zamietnuť a ktoré nemožno pripísať žiadnej krivej osobe účastníkov konania. Takéto udalosti môžu zahŕňať: núdzové situácie, štrajk, vojnu, revolúciu, teroristické činy, prírodné katastrofy, požiare, povodne, epidémie, karanténne obmedzenia, lodné embargo atď. V prípade vyššej moci sú obe strany oslobodené od povinnosti plniť zmluvu, a tento prípad sa nezapočítava do dostupnosti Poskytovateľa.

9. Zákaznícky servis

Primárnym komunikačným prostriedkom medzi Poskytovateľom služieb a Klientom je e-mailová korešpondencia medzi kontaktnou e-mailovou adresou Poskytovateľa služieb zverejnenou na jeho webovej stránke a kontaktnou e-mailovou adresou Klienta.

Poskytovateľ služieb zaregistruje upozornenia prijaté od Klienta najneskôr v pracovný deň nasledujúci po oznámení. Po podaní - ak je dôvodom oznámenia porucha v službe - Poskytovateľ servisu reaguje na naliehavé problémy, ktoré majú vplyv na bežnú prevádzku (napr. Zabránenie zaznamenávania) do 8 hodín a v ostatných prípadoch do 3 pracovných dní a zároveň začína vymedzenie chyby a ak je opravou chyby zodpovednosťou poskytovateľa služieb, opraví chybu. Poskytovateľ služieb poskytuje informácie o postupe pri riešení problémov a informácie o úspešných opravách prostredníctvom Klientskej služby, ak o to Klient požiada. Ak má Klient vypršaný dlh, Poskytovateľ servisu je oprávnený pozastaviť Klientskú službu poskytnutú Klientovi. Ak si Klient uvedomí chybu, ktorú spôsobil nesprávnym použitím Služieb, Poskytovateľ servisu si môže účtovať dodatočný poplatok za jej odstránenie. Ak Klient nahlási podozrenie na zlyhanie, ktoré neexistuje, môže si Poskytovateľ servisu účtovať za vyšetrovanie poplatok.

10. Riešenie sťažností spotrebiteľov

10.1. Miesto, čas a spôsob podávania sťažnosti

Poskytovateľ služby bude musieť čo najskôr poskytnúť nápravu k ústnej sťažnosti. Ak neexistuje žiadny okamžitý opravný prostriedok k ústnej sťažnosti, z dôvodu povahy sťažnosti alebo ak Klient nesúhlasí so spracovaním sťažnosti, Poskytovateľ Služieb vypracuje zápisnicu, s riadnou odpoveďou na sťažnosť ktorá sa ponechá päť rokov. V prípade ústnej sťažnosti prostredníctvom telefónnych alebo iných elektronických komunikačných služieb, Poskytovateľ servisu zašle kópiu najnovšej zápisnice spolu s vecnou odpoveďou. Vo všetkých ostatných prípadoch postupuje poskytovateľ služieb v súlade s písomnými pravidlami sťažnosti. Poskytovateľ služieb riadne ​​odpovie na prijatú sťažnosť písomne ​​do 30 dní. Opatrenie v rámci tejto zmluvy znamená doručenie poštou. Ak je sťažnosť zamietnutá, Poskytovateľ servisu bude informovať Klienta o dôvode zamietnutia.

10.2. Ďalšie možnosti presadzovania práva

10.2.1 Reklamácia s Oorgánom ochrany Azákazníka

10.2.2.Začatie konania zmierovacieho orgánu môže byť podaný týmito orgánmi:

Bács- Kiskun County Zmierovací Orgán (Adresa: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4., Telefón: (76) 501-525, (76) 501-500, Fax: (76) 501-538, Email: bkmkik@mail.datanet.hu)

Baranya Krajský Zmierovací Orgán (Adresa: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36., Telefón: (72) 507-154, Fax: (72) 507-152, Email: bekelteto@pbkik.hu)

Békés Krajský Zmierovací Orgán (Adresa: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5., Telefón: (66) 324-976, 446-354, 451-775, Fax: (66) 324-976, Email: bmkik@bmkik.hu)

Borsod- Abaúj- Zemplén Krajský Zmierovací Orgán (Adresa: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., Telefón: (46) 501-091, 501-870, Fax: (46) 501-099, Email: kalna.zsuzsa@bokik.hu)

Zmierovací Orgán Budapešť (Adresa: 1016 Budapešť, Krisztina krt. 99., Telefón: (1) 488-2131, Fax: (1) 488-2186, Email: bekelteto.testulet@bkik.hu)

Csongrád Krajský Zmierovací Orgán (Adresa: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6., Telefón: (22) 510-310, Fax: (22) 510-312, Email: fmkik@fmkik.hu)

Győr- Moson- Sopron Krajský Zmierovací Orgán (Adresa: 9021 Győr, Szent István út 10/ a., Telefón: (96) 520-202; 520-217, Fax: (96) 520-218, Email: bekeltetotestulet@gymskik.hu)

Hajdú- Bihar Krajský Zmierovací Orgán (Adresa: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10., Telephone: (52) 500-749, Fax: (52) 500-720, Email: info@hbkik.hu)

Heves Krajský Zmierovací Orgán (Adresa: 3300 Eger, Faiskola út 15., Poštová adresa: 3301 Eger, Pf. 440., Telefón: (36) 416-660/105 linka, Fax: (36) 323-615, Email: tunde@hkik.hu)

Jász- Nagykun- Szolnok Krajský zmierovací Orgán (Adresa: 5000 Szolnok, Verseghy park 8., Telefón: (56) 510-610, Fax: (56) 370-005, Email: kamara@jnszmkik.hu)

Komárom- Esztergom Krajský Zmierovací Orgán (Adresa: 2800 Tatabánya, Fő tér 36., Telefón: (34) 513-010, Fax: (34) 316-259, Email: kemkik@kemkik.hu)

Nógrád Krajský Zmierovací Úrad (Adresa: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/ a, Telefón: (32) 520-860, Fax: (32) 520-862, Email: nkik@nkik.hu)

Pešť Krajský Zmierovací Orgán (Adresa: 1119 Budapešť, Etele út 59-61. 2. em. 240., Telefón: (1)-269-0703, Fax: (1)-269-0703, Email: pmbekelteto@pmkik.hu)

Somogy Krajský Zmierovací Úrad (Adresa: 7400 Kapošvár, Anna utca 6., Telefón: (82) 501-000, Fax: (82) 501-046, E- mail: skik@skik.hu)

Szabolcs- Szatmár- Bereg Krajský Zmierovací Úrad (Adresa: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2., Telefón: (42) 311-544, (42) 420-180, Fax: (42) 311-750, Email: bekelteto@szabkam.hu)

Tolna Krajský Zmierovací Orgán (Adresa: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25., Telefón: (74) 411-661, Fax: (74) 411-456, Email: kamara@tmkik.hu)

Vas Krajský Zmierovací Orgán (Adresa: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2., Telefón: (94) 312-356, Fax: (94) 316-936, Email: pergel.bea@vmkik.hu)

Veszprém Krajský Zmierovací Úrad (Adresa: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1., Telefón: 88/429-008, 88/814-111 (VKIK), Fax: 88/412-150 (VKIK fax), Email: info@bekeltetesveszprem.hu)

Zala Krajský Zmierovací Úrad (Adresa: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24., Telefón: (92) 550-513, Fax: (92) 550-525, Email: zmbekelteto@zmkik.hu)

10.2.3 Začatie súdneho konania.

11. Partnerský program - odporúčacie karty

Poskytovateľ služby môže ponúknuť šancu registrovaným používateľom ponúkať svoje služby tretím stranám (ďalej len "Partnerský program"). V partnerstvách sa môžu zúčastňovať spoločnosti a individuálni podnikatelia (ďalej len "Partner"). Pokiaľ zmluvné strany písomne ​​výslovne neustanovia inak, účasť v Partnerskom programe je v každom prípade na neurčitú dobu. V rámci prevádzkovanie systému odporúčacích kariet Poskytovateľ servisu poskytuje Klientovi kartu odporúčania, ku ktorej je možné pristupovať z položky ponuky "Moje odkazy". Odporúčané karty sú predpísané marketingové listy, ktoré obsahujú stručné informácie o eHACCP.

Partner vyhlasuje, že predloží kartu odporúčania len takému klientovi, ktorý by mohol mať záujem o používanie služby. Zainteresovaná osoba je akýkoľvek fyzický alebo právnický podnikateľ, ktorý má pri výkone svojej podnikateľskej činnosti povinnosť riadiť protokol HACCP. Partnersky sprostredkované odporúčania sú identifikované prostredníctvom Poskytovateľa Služieb pomocou hypertextového odkazu alebo poskytnutím odporúčacieho kódu. Klientske prevody vykonané inak sú mimo rámca partnerského programu a nepodliehajú podmienkam partnerského programu. Partner nie je oprávnený uzavrieť Klientskú Zmluvu so Sprostredkovaným Klientom.

Po zaregistrovaní klienta s odporúčacou kartou má Partner nárok na pripočítanie kreditu. Viac informácií je možné jájsť na našich webových stránkach. Pre pripísanie kreditu nie je podmienkou nákup navrhovaným zákazníkom, ale registrácia navrhovaného zákazníka podmienkou je.

Kreditové zostatky vyplývajúce z ponúk a úspešných registrácií budú automaticky pripísané na zostatok počas predplatného.

Partner môže nájsť informácie o výške úveru alebo o skutočnej dĺžke úverového obdobia na vnútornej interfácii karty Moje odporúčacie karty.

Kredit môže byť premenený len na zľavu. Jediný spôsob, ako ho použiť, je ním platiť za mesačný poplatok predplatného.

Partner vyhlasuje, že odporúčacia karta je poskytnutá potenciálnym klientom iba spôsobom, ktorý nie je nezákonný a neporušuje oprávnené záujmy poskytovateľa služieb. Ak sa naskytne vylučovacia príčina alebo sa o nej Poskytovateľ servisu dozvie po začatí existencii zmluvného vzťahu, je oprávnený okamžite vylúčiť Klienta z Patnerského Programu, po príčine alebo po získaní informácií o nej, a je oprávnený odoprieť používanie akumulovaného kreditu.

12. Ukončenie zmluvy, obmedzenie služieb

12.1. Ukončenie profesionálneho pomeru s klientom

Ak má klient v úmysle ukončiť používanie služby, môže posledný deň lehoty splatnosti odstúpiť bez odôvodnenia.

Klient je oprávnený okamžite ukončiť službu bez konkrétneho odôvodnenia. V druhom prípade sa zvyšný na čase založený poplatok nevracia, Klient si ho nemôže nárokovať.

Klient môže podliehať mimoriadnemu ukončeniu, ak Poskytovateľ servisu zvýši predplatné v prípadoch iných než ako vo vyššie uvedených jednostranných prípadoch alebo neoprávnene obmedzí službu alebo vymaže alebo zníži funkčnosť Služby Klientovi. V takomto prípade môže Klient požadovať poplatok za predplatné ktorý už bola zaplatený až do dátumu platby späť. Zrušenie môže vykonať Klient na e-mailovej adrese zákazníckeho servisu alebo na administratívnej interfácii poskytnutej na tento účel Poskytovateľom služieb.

12.2. Ukončenie, obmedzenie zo strany poskytovateľa služieb

12.2.1. Obmedzenia

Poskytovateľ služby je oprávnený obmedziť prevádzku akýchkoľvek Klientských služieb v prípade porušenia zmluvy prostredníctvom zaslania príslušného oznámenia na kontaktnú e-mailovú adresu Klienta. V oznámení bude uvedený dôvod obmedzenia a lehota, ktorú Poskytovateľ servisu poskytne Zákazníkovi, aby napravil porušenie zmluvy. Namiesto okamžitého ukončenia je Poskytovateľ servisu oprávnený robiť jednostranné rozhodnutie. Ak prestane platiť lehota odkladu stanovená v oznámení, Poskytovateľ servisu je oprávnený ukončiť zmluvu s okamžitým účinkom.

12.2.2. Okamžité ukončenie

Najmä (ale nie výlučne) je Poskytovateľ služieb oprávnený ukončiť Službu s okamžitým účinkom v nasledujúcich prípadoch bez ohľadu na to, či si Klient uvedomuje alebo vie nasledujúce skutočnosti:

V prípade oneskorenej platby dlhšej ako 9 dní.

Klient zobrazuje v službe nepresné obchodné informácie, je v likvidácii alebo v konkurze.

Ak Poskytovateľ servisu ukončí službu Zákazníka z vyššie uvedených dôvodov, Zákazník nemá nárok na náhradu škody, vrátenie poplatku za predplatné, a nemôže si nárokovať uložené údaje týkajúce sa tejto služby od Poskytovateľa služieb.

12.2.3. Normálne ukončenie

Poskytovateľ servisu je oprávnený ukončiť zmluvu v deň záznamu alebo odmietnuť poskytovanie služby najmä, ale nie výlučne:

Služba poskytovaná Klientovi spôsobuje poskytovateľovi služby ekonomickú nevýhodu alebo poskytovateľ služieb ukončí poskytovanie služieb pre všetkých zákazníkov alebo pre určenú skupinu

Ak potreby Klienta nesúvisiace so službou nemôžu byť splnené.

Nezlučiteľná pozícia medzi poskytovateľom služieb a zákazníkom v profesionálnych záležitostiach.

Poskytovateľ servisu zašle oznámenie o obmedzení a ukončení na kontaktnú e-mailovú adresu Klienta.

12.4. Dôsledky ukončenia

Služby sa stávajú okamžite nedostupné v momente ukončenia alebo obmedzenia služby. Po ukončení je Poskytovateľ servisu oprávnený vymazať údaje Klienta, obsah služby a jej informácie. Klient je povinný uložiť všetky dôležité údaje pred ukončením. Poskytovateľ servisu nepreberá žiadnu zodpovednosť ak sa tak neurobí. Pri odstraňovaní služby môže Poskytovateľ Služieb archivovať obsah služieb. Klient môže požiadať o zrušenie ukončenia služieb, ale poskytovateľ služieb nie je za to zodpovedný a Klient nebude oprávnený podať súvisiace nároky. Poskytovateľ služby je oprávnený účtovať poplatok za zrušenie alebo poskytnutie údajov.

12.5. Zmena zmluvy

Poskytovateľ servisu si vyhradzuje právo na jednostrannú a nerešpekčnú úpravu Všeobecných obchodných podmienok, o ktorých bude Klient informovaný prostredníctvom danej kontaktnej e-mailovej adresy (ďalej len "kontaktná e-mailová adresa"). Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo jednostranne upraviť zmluvu na základe objednávky vzhľadom na príslušné poplatky, ktoré určujú úpravu služieb, rozšírenie alebo zníženie funkcií. Ak sa zmena a doplnenie týka problému alebo ustanovenia, ktoré nie sú regulované zmluvnými stranami v zmluvných podmienkach alebo inak, môže Klient odstúpiť od zmluvy v deň nadobudnutia účinnosti zmeny, ak Klient s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom nesúhlasí. Už zaplatené poplatky za obdobie nasledujúce po dátume nadobudnutia účinnosti zmeny a doplnenia, sú nárokovateľné. Poskytovateľ služieb oznámi Klientom zmeny týkajúce sa kontaktu prostredníctvom e-mailu najmenej 30 dní vopred.

13. Iné ustanovenia

O akýchkoľvek okolnostiach, ku ktorým došlo po uzatvorení zmluvy, ktoré zasahuje do plnenia zmluvy, sa strany budú navzájom informovať. Zmluvné strany sa dohodli na urovnaní akéhokoľvek sporu priamym rokovaním mierovým spôsobom.

V ostatných prípadoch (I), ak sa Klient považuje za spoločnosť podľa Občianskeho zákonníka, strany budú podliehať výlučnej právomoci súdu, ktorý má právomoc nad sídlom Poskytovateľa služieb, alebo (ii) ak je Klient považovaný za spotrebiteľa, budú sa uplatňovať všeobecné pravidlá právomoci. Ak existuje rozdiel alebo rozpor medzi týmito zmluvnými podmienkami a konkrétnou individuálne uzavretou zmluvou o poskytovaní služieb (napr. Pokiaľ ide o objednávku), budú uplatnené podrobnosti konkrétnej zmluvy o poskytovaní služieb. Otázky ktoré nie sú upravené v týchto zmluvných podmienkach budú spravované ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Dátum: Gyenesdiás, 2016. 8.1.

Dátum nadobudnutia účinnosti 2016.09.01.